Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Zastupitelstvo obce Zvěrotice se na svém zasedání dne 13.12.2010 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)Obec Zvěrotice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2)Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Zvěrotice.

(2)Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

(2)V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3)Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. (alt. „ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců“).Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)V ohlášení držitel psa uvede

a)jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech

b)čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka

c)další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

(4)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)za prvního psa 50,- Kč,

b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75,- Kč,

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.

(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1)Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

(2)Od poplatku se dále osvobozují občané za prvního psa užívaného k jejich ochraně mající trvalý pobyt v obci na samotách příslušejících k obci: Hlinovky, Hlinák, Sedla, U Zárubů, Krotějov.

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2)Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2./2003, ze dne 1.12.2003.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2011 .


Miroslav Škoda Miloslav Novotný

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 13.12.2010

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Super User

Obecní úřad Zvěrotice

Zvěrotice 83
Soběslav
392 01

tel. +420381521806
email: obec@zverotice.cz

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ
18.00 - 19.00

ČTVRTEK
18.00 - 19.00

fb
fb