poplatky
Informace o platbě místního poplatku


Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 a 5/2019, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazby pro rok 2021:
- svoz TKO za osobu 450 Kč
- stočné za osobu 46 Kč
- pes 50 Kč (další 75 Kč)
 

Poplatek je splatný vždy k 31.březnu daného roku

sběrný dvůr
Provoz Sběrného dvora

Středa 15.00 - 17.00 - pouze březen-listopad
Sobota 13.00 - 15.00 - celoročně
Neděle   9.00 - 11.00 - pouze březen-listopad


Poloha sběrného dvora na mapě: http://www.mapy.cz/s/cg0X