poplatky
Informace o platbě místního poplatku


Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 a 5/2019, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazby pro rok 2021:
- svoz TKO za osobu 450 Kč
- stočné za osobu 46 Kč
- pes 50 Kč (další 75 Kč)
 

Poplatek je splatný vždy k 31.březnu daného roku


Poplatek lze uhradit:
 
a) osobně v kanceláři OÚ v úředních hodinách
b) převodem na účet obce. Pro více informací vyplňte formulář  na adrese http://www.zverotice.cz/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=3 Obratem Vám budou zaslány pokyny k platbě.

Pondělí  18 - 19h
Čtvrtek  18 - 19h

Svoz TKO probíhá vždy každé PONDĚLÍ

Provoz Sběrného dvora v letním období (březen - listopad)

Středa 15.00 - 17.00
Sobota 13.00 - 15.00
Neděle 9.00 - 11.00

Provoz Sběrného dvora v zmimním období (prosinec-únor)

Sobota 13.00 - 15.00