logo
Obec Zvěrotice
   1369-2019

oficiální stránky obce

obec Zvěrotice
Zvěrotice

Nový územní plán obce Zvěrotice

Zastupitelstvo obce Zvěrotice schválilo na svém zasedání dne 3.10.2018 podnět k pořízení nového územního plánu Zvěrotice.

Pořizovatelem územního plánu bude Projektový Ateliér AD, s.r.o. Ing. Arch. Jaroslav Daněk, České Budějovice

Zastupitelstvo obce Zvěrotice dále schválilo, že občané mohou uplatnit své požadavky do nového územního plánu Zvěrotice formou žádosti nejpozději do 31.května 2019.
Žádosti občanů musí splňovat následující podmínky:

•    budou podány na oficiálním formuláři (Návrh na pořízení změny ÚPD obce Zvěrotice), který je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na http://www.zverotice.cz/download/navrh_up.pdf
•    přílohou žádosti bude list vlastnictví prokazující vlastnická nebo obdobná práva k dotčenému pozemku (dotčeným pozemkům),
•    přílohou dále bude zákres do katastrální mapy, jaké části pozemku (případně pozemků) se má záměr týkat.

V souvislosti s pořizováním nového územního plánu upozorňujeme na následující skutečnosti:

•    Územní plán je základní koncepční dokument obce k usměrňování jeho územního rozvoje.
•    Na požadovanou změnu využití plochy není právní nárok. I když žadatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, pro které je územní plán pořizován, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti.
Dále jsou v průběhu pořizování územního plánu dotčenými institucemi uplatňována stanoviska, která jsou pro pořizovatele i pro zastupitele závazná a zastupitelé je nemohou přehlasovat, protože územní plán by poté nebylo možno vydat.