logo
Obec Zvěrotice

oficiální stránky obce

obec Zvěrotice
Zvěrotice

poplatky
Informace POUZE pro majitele objektů, kteří nemají trvalé bydliště v dané nemovitosti.


Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazba pro rok 2018 je 450 Kč


Poplatek je splatný vždy k 31.březnu daného roku


Poplatek lze uhradit:

a) převodem na účet obce 19921301/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo popisné (evidenční) a rok.
Příklad: číslo popisné 57 a rok 2018 - VS 572018

b) osobně v kanceláři OÚ v úředních hodinách

Pondělí  18 - 19h
Čtvrtek 18 - 19h

Svoz TKO probíhá vždy každé PONDĚLÍ

Provoz Sběrného dvora v letním období (březen - listopad)

Středa 15.00 - 17.00
Sobota 13.00 - 15.00
Neděle 9.00 - 11.00

Provoz Sběrného dvora v zmimním období (prosinec-únor)

Sobota 13.00 - 15.00